Algemene Verkoopsvoorwaarden

Versie 2.0 – 1 januari 2023

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1. Huidige algemene verkoopsvoorwaarden beheersen alle offertes en overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten die worden uitgeschreven door of afgesloten tussen Youston NV, met zetel te Mondeolaan 1, 3600 Genk, België en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0871.368.618, of een met Youston NV gelieerde vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV (hierna gezamenlijk “Youston”), en haar klanten. Door een overeenkomst af te sluiten met Youston, gaat de klant akkoord met de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden. De toepassing van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn vatbaar voor wijziging en aanpassing, en de aanpassingen eraan zullen worden meegedeeld via de website van Youston, waar zij te allen tijde consulteerbaar zijn.

1.3. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en de specifieke voorwaarden die worden vermeld in de offerte of die anderszins schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen, hebben de specifieke voorwaarden voorrang op de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2 – Levering van goederen en diensten

 

2.1. Youston is enkel gebonden door de uitgifte van een schriftelijke offerte.  De offerte is slechts geldig voor een beperkte periode, zoals uitdrukkelijk aangegeven in de offerte.  Op het moment van aanvaarding van de offerte door de klant binnen de aangegeven geldigheidsperiode komt er een overeenkomst tussen partijen tot stand.

2.2. Partijen aanvaarden dat de dienstverlening door Youston een inspanningsverbintenis uitmaakt, en dat Youston afhankelijk is van de correcte en veilige aanlevering door de klant van alle gegevens, data en materialen, niets uitgezonderd, noodzakelijk voor Youston om de prestaties waartoe zij zich verbond, uit te voeren. De klant garandeert dat alle door haar aan Youston geleverde data en documenten volledig en correct zijn, en bijvoorbeeld in geval van elektronische aanlevering, veilig en niet aangetast door enig gebrek, noch dat enige wettelijke belemmering de mededeling van de gegevens beperkt. Youston wordt uitdrukkelijk ontslagen van de controle op de volledigheid van de gegevens. De klant zal tevens zorgen dat de documenten en data in dergelijke vorm worden aangeleverd zodat ze door Youston eenvoudig kunnen worden verwerkt.

2.3. De termijnen om te presteren die door Youston NV worden opgegeven zijn louter indicatief, en een overschrijding van de termijnen kan geen aanleiding geven tot enige ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding lastens Youston.

2.4. Youston kan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst een beroep doen op diensten van derden. Youston zal er in dergelijk geval wel zorg voor dragen dat door die derden op dezelfde wijze wordt gehandeld als door Youston zelf. Youston is evenwel niet aansprakelijk voor fouten van haar aangestelden dan wel derden waarmee ze zal samenwerken in het kader van de overeenkomst, behoudens indien het zware fouten betreft. Youston zal evenwel niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade ten gevolge van handelingen van derden of aangestelden, begaan buiten de aanstelling en de taakomschrijving van deze derde of de aangestelde, of buiten de overeenkomst tussen partijen.

2.5. Levering van goederen en diensten gebeurt bij Youston. Indien er te leveren goederen door Youston dienen te worden aangekocht, dan zal de aankoop geacht worden te zijn gebeurd in naam en voor rekening van de klant, en ligt het risico van bij het moment van de bestelling van de goederen bij de klant.

2.6. Elk protest m.b.t. door Youston geleverde goederen of diensten dient te gebeuren binnen de 8 dagen vanaf levering, en dient schriftelijk te gebeuren. Indien Youston, na onderzoek, het protest gegrond acht, kan Youston naar keuze overgaan tot het vervangen van de niet conform geleverde goederen of diensten, op kosten van Youston, dan wel tot het proportioneel reduceren van de prijs.

Artikel 3 – Prijs, facturatie en betaling 

 

3.1. De in de offerte vermelde prijzen zijn van toepassing voor zover de offerte tijdens haar geldigheidsperiode werd aanvaard.  De prijzen in de offerte zijn echter gebaseerd op geschatte volumes en de finale prijs zal steeds afhangen van het reëel aantal verwerkte documenten.

3.2. Niettegenstaande het voorgaande, heeft Youston het recht om haar prijzen te allen tijde aan te passen om zo nodig een stijging van haar eigen kosten te compenseren, waaronder, zonder beperkt te zijn tot een stijging in de kosten van transport, personeel, en alle andere kosten of eenheidsprijzen van goederen die Youston in het kader van de overeenkomst dient aan te kopen of die aan haar worden aangerekend door haar leveranciers.  Dit geldt tevens in geval van onverwachte gebeurtenissen waarover Youston redelijkerwijs geen controle heeft en die de uitvoering van de overeenkomst door Youston bemoeilijken.  Youston zal de klant informeren over dergelijke prijsaanpassingen, met inbegrip van hun datum van inwerkingtreding.  Na ontvangst van dergelijke informatie is de klant gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Youston ten laatste 15 dagen voor de geviseerde prijsaanpassing van kracht wordt.

3.3. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld in de offerte, zijn de geldende prijzen nettoprijzen, exclusief belastingen op de toegevoegde waarde of andere heffingen, andere kosten of uitgaven.  Dergelijke belastingen, heffingen, kosten en uitgaven zijn ten laste van de klant.

3.4. Betaling van de facturen van Youston gebeurt contant op factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur. In geval van laattijdige betaling van de facturen van Youston, zullen de factuurbedragen van rechtswege, zonder ingebrekestelling, worden verhoogd met een nalatigheidsintrest van 12 % berekend vanaf de vervaldag van de facturen en op het totaalbedrag van de factuur, en dit tot de dag van volledige betaling. Tevens zal de klant in dergelijk geval aan Youston een forfaitair schadebeding verschuldigd zijn van 10 % van het totale factuurbedrag.

3.5. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldatum worden tevens alle andere verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar en behoudt Youston zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte en zonder dat de klant over enig verhaal kan beschikken.

 

3.6. In geval van annulatie van een overeenkomst door de klant voorafgaand aan het aanvatten van de uitvoering van de overeenkomst door Youston, zal Youston aan de klant alle kosten kunnen aanrekenen die reeds in de voorbereiding van de overeenkomst werden gemaakt, naast en onverminderd de mogelijkheid voor Youston om alle schade te vorderen die zij lijdt, begroot op een forfait van 20 % van het bedrag, voorwerp van de overeenkomst.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid, verzekering en overmacht

 

4.1. Youston  sluit in het kader van haar activiteit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af, waarvan de details op eenvoudig verzoek van de klant worden verstrekt.

4.2. Voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht en behalve voor gevallen van ernstige of opzettelijke fout of grove nalatigheid, letselschade en inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen en claims als gevolg van productaansprakelijkheid, is de totale aansprakelijkheid van Youston ten aanzien van de klant beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Youston onder de polis met Youston wordt uitbetaald, tenzij het voorwerp van de overeenkomst een lager bedrag is dan dat waarvoor dekking is voorzien.  In dat laatste geval zal de aansprakelijkheid van Youston beperkt zijn tot de prijs van de goederen of diensten die aanleiding hebben gegeven tot de claim van de klant, zoals gefactureerd aan de klant door Youston. In geen geval is Youston ten aanzien van de klant aansprakelijk voor speciale, morele, indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade, verliezen, kosten of uitgaven van welke aard ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van winst, besparingen of inkomsten, zakelijke verliezen, verlies van contracten, opportuniteitsverlies, stagnatiekosten en reputatieverlies.

4.3. Youston kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verliezen, kosten of uitgaven die rechtstreeks, onrechtstreeks of gedeeltelijk het gevolg zijn van een daad, verzuim of nalatigheid, hoe klein ook, van de klant, zijn personeel of onderaannemers of van een derde of het gevolg zijn van incorrecte, onnauwkeurige of onvolledige informatie van de klant aan Youston.

 

4.4. Youston is ook niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de door haar opgenomen prestaties indien zij door externe omstandigheden  waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft (overmacht) niet kan presteren. Dergelijke omstandigheden zijn ondermeer voorhanden in geval van een panne in het internet of een onbeschikbaarheid van een internetaansluiting, alsook elke andere gebeurtenis veroorzaakt door derden buiten de controle van Youston, niets uitgezonderd.  Youston zal de klant schriftelijk op de hoogte brengen van een situatie van overmacht en zal gerechtigd zijn haar prestaties op te schorten zolang de situatie van overmacht blijft voortduren.  In geval een overmachtssituatie langer duurt dan 3 maanden, zal de klant gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Youston.

Artikel 5 – Eigendomsrechten

5.1. Elke partij behoudt de aan haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten en de overeenkomst houdt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten in.

5.2. Alle documenten en beelden die eigendom zijn van de klant, blijven ook eigendom van de klant. Youston  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die aangeleverd wordt door de klant. Youston zal de aangeleverde informatie beveiligd, confidentieel en geconditioneerd bewaren en is enkel gehouden tot de te verzekeren papierwaarde. Indien de geleverde informatie uitzonderlijk verzekerd dient te worden, is de klant verantwoordelijk om een verzekering af te sluiten.

Artikel 6 – Gegevensbescherming

 

6.1. Voor zover Youston in het kader van haar dienstverlening toegang zou hebben tot persoonsgegevens van de klant, treedt Youston uitsluitend op als verwerker ten aanzien van deze persoonsgegevens en verwerkt zij deze persoonsgegevens enkel overeenkomstig de instructies hiertoe van de klant.  Tussen de partijen zal er een afzonderlijke gegevensverwerkingsovereenkomst worden afgesloten waarin de respectievelijke rechten en plichten van de partijen verder uiteen zullen worden gezet.

6.2. Youston kan tevens bepaalde persoonsgegevens van de klant verwerken als verwerkingsverantwoordelijke.  Het gaat hierbij dan onder meer over de contactgegevens van de klant in het kader van klantenadministratie en -facturatie.  Meer informatie hierover kan gevonden worden in privacyverklaring en de verwerkersovereenkomst van Youston, die beschikbaar zijn via de website (www.youston.be/privacyverklaring/ en www.youston.be/verwerkersovereenkomst/).

 

Artikel 7 – Beëindiging

 

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, eindigt de overeenkomst automatisch wanneer de partijen al hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zijn nagekomen en alle bestellingen onder de overeenkomst zijn voltooid.

7.2. Youston heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

7.3. Youston heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst en alle lopende orders krachtens de overeenkomst te op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant, door middel van een schriftelijke kennisgeving ervan aan de klant, indien:

  • de klant een van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden of de overeenkomst schendt en deze schending niet naar behoren ongedaan heeft gemaakt binnen 15 dagen na een schriftelijke kennisgeving hiertoe door Youston;
  • de klant heeft verklaard dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van deze algemene verkoopsvoorwaarden of de overeenkomst niet of niet langer nakomt;
  • de klant failliet wordt verklaard of een faillissement aanvraagt, onder curatele wordt geplaatst, zijn activiteiten stopzet of het gevaar loopt ze te moeten stopzetten, of anderszins tekenen van insolventie of ontoereikende financiële middelen heeft vertoond.

7.3. Bij een voortijdige beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, betaalt de klant onmiddellijk alle openstaande facturen. Daarenboven en in voorkomend geval vergoedt de klant aan Youston alle kosten die reeds in de uitvoering van de overeenkomst werden gemaakt.

 

Artikel 8 – Algemene bepalingen

 

8.1. De klant zal zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Youston.  Youston heeft, naar eigen goeddunken, het recht om haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen of in onderaanneming te geven aan derde partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gelieerde vennootschappen.

8.2. Verzuim of nalatigheid door een partij om haar rechten uit hoofde van deze algemene verkoopsvoorwaarden of de overeenkomst af te dwingen, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door die partij van haar rechten uit hoofde van deze algemene verkoopsvoorwaarden of de overeenkomst. Elk afstand doen van rechten moet uitdrukkelijk en schriftelijk geschieden.

8.3. Indien een bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden of de overeenkomst volledig of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden of de overeenkomst. In dit geval vervangen beide partijen de ongeldige of onuitvoerbare bepaling(en) of delen ervan door (een) nieuwe bepaling(en) die de oorspronkelijke intentie van de partijen zo goed mogelijk benadert.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

9.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden en de overeenkomsten tussen de klant en Youston zijn onderworpen aan Belgisch recht, en enkel de rechtbanken van de vennootschapszetel van Youston zijn bevoegd kennis te nemen van geschillen betreffende deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen de klant en Youston.

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn integraal terug te vinden op onze website (www.youston.be/algemeneverkoopsvoorwaarden)